KOLO PSZCZELARSKIE HECZNAROWICE

Miód jest jednym z najzdrowszych oraz najcenniejszych darów natury. Wytwarzany przez pszczoły przysmak zasługuje na ważne miejsce w naszym jadłospisie ze względu na wysoką wartość odżywczą oraz 100procentową naturalność.

KOLO PSZCZELARZY  HECZNAROWICE

Ko65533o Pszczelarzy Hecznarowice

Ko�o Pszczelarzy w Hecznarowicach zrzesza pszczelarzy ze so�ectwa hecznarowic.
W strukturach organizacyjnych Ko�o podlega Beskidzkiemu Zwi�zkowi Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Bia�ej.
Jest dobrowoln�, niezale�n�, spo�eczn� organizacj� pszczelarsk� zrzeszon� w
Polskim Zwi�zku Pszczelarzy.

Do g��wnych zada� ko�a nale��:
-rozwijanie gospodarki pasiecznej
-szerzenie o�wiaty pszczelarskiej
-czuwanie nad przestrzeganiem etyki zawodowej
-prowadzeniem szkole�, wymian� do�wiadcze�
-promocja lokalnego miodu
-wsp�praca z s�siednimi ko�ami pszczelarskimi


Urz�duj�cy Zarz�d:
Prezes - Ryszard Damian Baganc
Zast�pca - Wies�aw Paj�k
Skarbnik - Marian Flasz
Sekretarz -


Kontakt: 694-737-463
e-mail: r.baganc@interia.pl

Cz�onkowie Ko�a spotykaj� si� cyklicznie w Sali Domu Kultury w Hecznarowicach. W czasie spotka� pszczelarze uzgadniaj� realizacj� zada� zwi�zkowych. Wymiana do�wiadcze� z dziedziny gospodarki pasiecznej.

Terminy spotka� w 2019 roku:
- 05.02. godz. 8.00
- 04.03. godz. 8.00
- 01.04.
- 06.05.
- 03.06.
- 02.09.
- .... 09. zako�czenie sezonu, wsp�lne biesiadowanie.
- 07.10.
- 02.12.